กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง


  1. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
  2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าควบคุม พ.ศ. 2565
  3. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่าควบคุมที่ต้องแจ้งครอบครอง พ.ศ. 2565
  4. ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการแจ้งและการรับแจ้ง และการครอบครอง ซึ่งสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม พ.ศ. 2565
  5. ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง กำหนดระยะเวลาการแจ้งการครองครองสัตว์ป่าควบคุม ที่มิใช่สัตว์น้ำ พ.ศ. 2565
  6. กฎกระทรวง การขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นําเข้า ให้ส่งออก หรือให้นําผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่า
  7. ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากของสัตว์ป่า

ติดต่อเรา 02-561-4838

Line official https://lin.ee/hXRe82G
แจ้งปัญหาเรื่องการใช้งานระบบ citesdnp.rpc@gmail.com
สอบถามข้อมูลทั่วไป iwt_cites@dnp.mail.go.th