คู่มือสำหรับประชาชน ปี 2562


 1. การขออนุญาตให้นําเข้าซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์ ตามมาตรา 18 (1) แห่ง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
 2. การขออนุญาตให้ส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์ ตามมาตรา 18 (1) แห่ง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
 3. การขออนุญาตให้นําเข้าซึ่งซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จาก ซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา 18 (1) แห่ง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
 4. การขออนุญาตให้ส่งออกซึ่งซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซาก สัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา 18 (1) แห่ง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
 5. การขออนุญาตให้นําเข้าซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ จากซากสัตว์ป่าในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของอนุสัญญาฯ (CITES)
 6. การขออนุญาตให้ส่งออกซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ จากซากสัตว์ป่าในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของอนุสัญญาฯ (CITES)
 7. การขออนุญาตให้นําเข้าซึ่งสัตว์ป่าในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 และบัญชีแนบท้ายหมายเลข 3 ของอนุสัญญาฯ (CITES)
 8. การขออนุญาตให้ส่งออกซึ่งสัตว์ป่าในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 และบัญชีแนบท้ายหมายเลข 3 ของอนุสัญญาฯ (CITES)
 9. การขออนุญาตให้นําเข้าซึ่งซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ จากซากสัตว์ป่าในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 และบัญชีแนบท้ายหมายเลข 3 ของอนุสัญญาฯ (CITES)
 10. การขออนุญาตให้ส่งออกซึ่งซากสัตว์ป่ า หรือผลิตภัณฑ์ จากซากสัตว์ป่าในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 และบัญชีแนบท้ายหมายเลข 3 ของอนุสัญญาฯ (CITES)
 11. การขออนุญาตให้นําเข้าซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ จากซากสัตว์ป่า ชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดกลุ่มที่ 2
 12. การขออนุญาตให้ส่งออกซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ จากซากสัตว์ป่า ชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดกลุ่มที่ 2
 13. การขอใบรับรองการนําเข้าซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ จากซากสัตว์ป่า ที่ไม่ใช่สัตว์ป่าสงวน ไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครอง ไม่ใช่สัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และไม่ใช่สัตว์ป่า ตามบัญชีอนุสัญญาฯ (CITES)
 14. การขอใบรับรองการส่งออกซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ จากซากสัตว์ป่า ทีไม่ใช่สัตว์ป่าสงวน ไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครอง ไม่ใช่สัตว์ป่าชนิดทีรัฐมนตรีประกาศกําหนด และไม่ใช่สัตว์ป่า ตามบัญชีอนุสัญญาฯ (CITES)