กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง


  1. กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบรับรอง พ.ศ. 2550
  2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้สัตว์บางชนิดเป็นสัตว์ป่าควบคุม พ.ศ. 2565
  3. ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง กําหนดสถานที่และวิธีการรับแจ้งคําขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นําเข้า ให้ส่งออก หรือให้นําผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่า เพิ่มเติม ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  4. กฎกระทรวงการขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นำเข้า ให้ส่งออก หรือให้นำผ่านซึ่งสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากของสัตว์ป่า พ.ศ. 2558
  5. ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติฯ ว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูอิเล็กทรอนิกส์
  6. WILD ANIMAL CONSERVATION AND PROTECTION ACT, B.E. 2562 (2019)
  7. กำหนดปริมาณการส่งออกหนังงูเห่าฟอก และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากงูเห่า ประจำปี พ.ศ. 2566
  8. การนำเข้าสัตว์ป่าต่างประเทศตระกูลลิง และตระกูลฟันแทะ

ติดต่อเรา 02-561-4838

แจ้งปัญหาเรื่องการใช้งานระบบ citesthailand.dnp@gmail.com
สอบถามข้อมูลทั่วไป iwt_cites@dnp.mail.go.th
เพิ่มพื่อน