เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือถูกคุกคาม ทำให้ปริมาณร่อยหรอจนอาจเป็นเหตุให้

สูญพันธุ์ จึงมีการสร้างเครือข่ายทั่วโลกในการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ โดยให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน สัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าต้องขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และตามอนุสัญญาไซเตส


กรุณาตอบแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

----------------------------------------------------------------------

สถานการณ์โรคไข้หวัดนก ตามประกาศกรมปศุสัตว์

ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก จากสาธารณรัฐอินเดีย พ.ศ. ๒๕๖๔

ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก จากสหราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๔

ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๕๖๔

ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก จากราชอาณาจักรเบลเยียม พ.ศ. ๒๕๖๔

ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก จากสาธารณรัฐฮังการี พ.ศ. ๒๕๖๔

ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก จากสาธารณรัฐโปแลนด์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก จากประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๖๓

ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก จากสาธารณรัฐฮังการี พ.ศ. ๒๕๖๔


--------------------------------------------------------------------------- ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช -----------------


----- กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ----------------------------------------


----- แบบฟอร์ม ------------------------------------------------------


----- เอกสารอื่น ------------------------------------------------------ลืมรหัสผ่าน?


-- ติดต่อเรา ------------------

โทร : 02-561-4838

แจ้งปัญหาเรื่องการใช้งานระบบ

E-Mail : citesthailand.dnp@gmail.com

---------------------------------------------

สอบถามข้อมูลทั่วไป

E-Mail : iwt_cites@dnp.mail.go.th

---------------------------------------------

ติดต่องาน เพิ่ม - ลด - โอน สัตว์ป่า

E-Mail : citesdnp.rpc@gmail.com

LIne : @942ilgrd


-- ความต้องการของระบบ ----