เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือถูกคุกคาม ทำให้ปริมาณร่อยหรอจนอาจเป็นเหตุให้

สูญพันธุ์ จึงมีการสร้างเครือข่ายทั่วโลกในการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ โดยให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน สัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าต้องขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และตามอนุสัญญาไซเตสกรุณาตอบแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

----------------------------------------------------------------------


ประกาศ CITES ย้ายสำนักงานใหม่


อยู่ที่ ตึกญี่ปุ่น ชั้น1 ห้อง 107, 108, 109----------------------------------------------------------------------


CITES LINE Official เปิดให้บริการแล้ว