เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือถูกคุกคาม ทำให้ปริมาณร่อยหรอจนอาจเป็นเหตุให้สูญพันธุ์ จึงมีการสร้างเครือข่ายทั่วโลกในการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ โดยให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน สัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าผ่านการขอรับใบอนุญาตตามอนุสัญญาไซเตส


ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระค่าธรรมเนียม


ขณะนี้ระบบได้เปิดให้บริการชำระค่าธรรมเนียมผ่านเค้าเตอร์ธนาคารกรุงไทย

ผู้ประกอบการต้องชำระค่าธรรมเนียมผ่าน ธนาคารกรุงไทย

โปรดตรวจสอบ E-mail ของท่านให้พร้อมใช้งาน (Update)

หากประสงค์จะเปลี่ยน E-mail โปรดติดต่อที่ iwt_cites@dnp.mail.go.th


ลืมรหัสผ่าน?

ความต้องการของระบบ