กลับสู่หน้าหลัก

ลงทะเบียน ระบุประเภทบุคคลของท่าน

การลงทะเบียนนี้ใช้เพื่อขอใบอนุญาตนำเข้า ส่งออกและการขนส่ง
ตามอนุสัญญา CITES เท่านั้นไม่สามารถใช้กับระบบอื่นได้

ข้อตกลงการใช้งาน